Có 1 kết quả:

nhược tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếu cói, chiếu đan bằng cói.