Có 1 kết quả:

thương lang

1/1

thương lang

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây tre non