Có 1 kết quả:

minh giáp

1/1

minh giáp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loại cỏ báo điềm lành (theo truyền thuyết thời vua Nghiêu, Trung Quốc cổ đại)