Có 1 kết quả:

súc hận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chứa điều giận ghét trong lòng.