Có 1 kết quả:

súc lự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chứa điều nghĩ ngợi, ý nói suy nghĩ sẵn.