Có 1 kết quả:

súc chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa hạt giống, để chờ gieo hạt — Chỉ sự giữ gìn tài đức để chờ dịp dùng tới.