Có 1 kết quả:

súc tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom chứa cất giữ.