Có 1 kết quả:

súc nhuệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn sự mạnh mẽ hăng hái.