Có 1 kết quả:

súc điện trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ao chứa điện, tức bình điện.