Có 1 kết quả:

cốt đột

1/1

cốt đột

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cỏ dại
2. nụ hoa