Có 1 kết quả:

cái quan luận định

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đậy nắp hòm mới có thể luận định đúng sai. ◇Minh sử 明史: “Nhân sanh cái quan luận định, nhất nhật vị tử, tức nhất nhật ưu trách vị dĩ” 人生蓋棺論定, 一日未死, 即一日憂責未已 (Lưu Đại Hạ truyện 劉大夏傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đậy nắp hòm mới khen chê hay dở.