Có 1 kết quả:

bồng đầu lịch xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc rối răng thưa, chỉ tuổi già.