Có 1 kết quả:

bồng lư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà lợp bằng cỏ Bồng. Chỉ nhà nghèo.