Có 1 kết quả:

bồng tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ nhỏ bé, không đạt tới chỗ cao xa.

Một số bài thơ có sử dụng