Có 1 kết quả:

bồng xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bồng lư 蓬廬.