Có 1 kết quả:

bồng lai

1/1

bồng lai

giản thể

Từ điển phổ thông

chốn Bồng Lai (đạo Phật)

Một số bài thơ có sử dụng