Có 2 kết quả:

bồng bồngbồng bồng

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Xanh tốt mậu thịnh. ◇Thi Kinh 詩經: “Duy tạc chi chi, Kì diệp bồng bồng” 維柞之枝, 其葉蓬蓬 (Tiểu nhã 小雅, Thải thục 采菽) Chỉ có cành tạc, Thì lá tươi tốt rườm rà.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ xanh tốt hưng thịnh.

Một số bài thơ có sử dụng