Có 2 kết quả:

bồng thủbồng thủ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Đầu tóc rối bù.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu tóc rối bời.