Có 1 kết quả:

liên toà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Liên đài 蓮臺.

Một số bài thơ có sử dụng