Có 1 kết quả:

liên bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước sen. Chỉ bước đi của người con gái đẹp — Đông hôn Hầu 東昏侯có vợ là Phan Phi 潘妃, có dáng đi rất dịu dàng, ông bèn làm hoa sen khảm vào nền điện cho bà đi. Ông ngắm nghía mà khen rằng: » Bước bước nảy hoa sen « ( Bộ bộ sinh liên hoa ). Dùng chữ: Bước sen, gót sen, hài sen, vẻ sen là tiếng Việt để chỉ liên bộ 蓮步, liên câu 蓮鉤, thảy là một nghĩa chân đàn bà đẹp bước. » Ghẹo hoa kia, lại nhíu gót sen « ( C.O.N.K. ).

Một số bài thơ có sử dụng