Có 1 kết quả:

liên ngẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngó sen.