Có 1 kết quả:

ấm thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được quan trao chức chỉ vì cha ông có công lao với triều đình, chứ không phải đậu đạt.