Có 1 kết quả:

tế nặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che giấu.