Có 1 kết quả:

tế tắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che lấp đi.