Có 1 kết quả:

tế hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che chở giúp đở.