Có 1 kết quả:

tiêu nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhiễu loạn, không yên. ◇Hán Thư 漢書: “Bắc biên tiêu nhiên khổ binh” 北邊蕭然苦兵 (Trương Thang truyện 張湯傳).
2. Vắng lặng, tiêu điều. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Mãn mục tiêu nhiên, cảm cực nhi bi giả hĩ” 滿目蕭然, 感極而悲者矣 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記).
3. Thưa thớt, trống trải. ◇Diệp Thích 葉適: “Tấn phát tiêu nhiên, bôn tẩu vị dĩ, khả thán dã” 鬢髮蕭然, 奔走未已, 可嘆也 (Đề Lâm Tú văn tập 題林秀文集).
4. Sơ sài, giản lậu. ◇Lục Du 陸游: “Duy dư sổ quyển tàn thư tại, Phá khiếp tiêu nhiên tiếu lão nô” 惟餘數卷殘書在, 破篋蕭然笑獠奴 (Tự tiếu 自笑).
5. Tiêu sái, nhàn dật. ◇Tô Thức 蘇軾: “Ái kì ngữ thanh giản, tiêu nhiên hữu xuất trần chi tư” 愛其語清簡, 蕭然有出塵之姿 (Du Huệ San thi tự 游惠山詩序).

Một số bài thơ có sử dụng