Có 1 kết quả:

tiêu tường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bức tường thấp đặt ở bên trong cung thất ngày xưa, dùng để ngăn che với bên ngoài. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô khủng Quý tôn chi ưu bất tại Chuyên Du, nhi tại tiêu tường chi nội” 吾恐季孫之憂, 不在顓臾, 而在蕭牆之內 (Quý thị 季氏) Ta e rằng mối lo của con cháu họ Quý không phải ở nước Chuyên Du, mà ở bên trong bức tường thâm nghiêm nhà họ.

Một số bài thơ có sử dụng