Có 1 kết quả:

tiêu sơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vắng lặng thưa thớt, nói về cảnh vật buồn. Thơ Ngô Chi Lan đời Lê: » Gió vàng hiu hắt cảnh tiêu sơ «.

Một số bài thơ có sử dụng