Có 1 kết quả:

bạc bổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lương bổng ít ỏi. Chỉ sự làm quan thanh liêm.