Có 1 kết quả:

bạc băng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giá mỏng, lớp váng mỏng đông lại trên mặt nước khi trời rét.

Một số bài thơ có sử dụng