Có 1 kết quả:

bạc chinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh thuế nhẹ ( trong năm mất mùa ).

Một số bài thơ có sử dụng