Có 1 kết quả:

bạc đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đức mỏng. Tiếng tự khiêm nhường.