Có 1 kết quả:

bạc chí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chí khí mỏng manh yếu đuối.