Có 1 kết quả:

bạc minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc trời rạng sáng ( sáng mỏng ).

Một số bài thơ có sử dụng