Có 1 kết quả:

bạc khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nong, cái nỉa.