Có 1 kết quả:

bạc bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng lớn — Tiếng xe chạy nhanh.

Một số bài thơ có sử dụng