Có 1 kết quả:

khương hoàng

1/1

khương hoàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây nghệ