Có 1 kết quả:

tiến cử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa người tài lên để được dùng.