Có 1 kết quả:

tát tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự cứu giúp thế gian.