Có 1 kết quả:

tát đạt mỗ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng Anh: Saddam