Có 1 kết quả:

tân bổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền cấp cho quan lại.