Có 1 kết quả:

tân thuỷ

1/1

tân thuỷ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiền lương

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Củi và nước, dùng để nấu cơm. Còn chỉ tiền lương quan lại thời xưa.