Có 1 kết quả:

tân kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền lương, trả cho việc làm.