Có 1 kết quả:

tạ khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mượn lời. Viện cớ.