Có 1 kết quả:

tạ thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mượn tay người khác làm việc cho mình.