Có 1 kết quả:

tạ đoan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mượn có. Viện cớ.