Có 1 kết quả:

tạ từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời viện dẫn ra làm bằng cớ.