Có 1 kết quả:

biển đậu

1/1

biển đậu

phồn thể

Từ điển phổ thông

đậu cô-ve, đậu ván