Có 1 kết quả:

lam điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi thuộc tỉnh Tiểm Tây, tương truyền nơi đây có nhiều ngọc. Đoạn trường tân thanh có câu: » Trong sao châu rỏ duềnh quyên. Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông «.

Một số bài thơ có sử dụng