Có 1 kết quả:

lam lũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Áo quần rách nát. § Cũng viết là: 藍褸, 藍縷, 襤褸.

Một số bài thơ có sử dụng